Missnöjd med rådgivningen

Alla försäkringsförmedlare måste följa god försäkringsdistributionssed. De försäkringsförmedlare som omfattas av InsureSecs branschreglering måste dessutom följa InsureSecs Regelverk. På den här sidan kan du läsa mer om när och hur du kan anmäla en försäkringsförmedlares regelöverträdelse. Längst ner på sidan finns en länk till ett anmälningsformulär som du kan använda för att anmäla en regelöverträdelse till InsureSec.


InsureSec hanterar ärenden som berör skötsamhet i rådgivningssituationer. Om InsureSec anmäler ett ärende till Disciplinnämnden för försäkringsdistribution kan det leda till att individen eller bolaget får en erinran, en varning eller utesluts ur InsureSec. Disciplinnämnden kan alltså inte besluta om att en kund ska återfå investerat kapital, skadestånd eller dylikt.

Om ditt ärende berör lagstiftning som saknar samband med försäkringsförmedling eller berör tvister mellan försäkringsförmedlare och kunder bör ärendet lösas i allmän domstol. Om du är kund och har klagomål på din försäkringsförmedlare kan du vända dig till förmedlarens klagomålsansvarig, därefter till Konsumenternas försäkringsbyrå eller direkt till Allmänna reklamationsnämnden. Om du anser att förmedlaren agerat i strid med gällande lagar och regler, samt InsureSecs Regelverk så kan du anmäla förfarandet till InsureSec.

Vem kan anmäla en regelöverträdelse?

Anmälan kan göras av någon som är berörd av försäkringsförmedlarens agerande, t ex en kund eller konsument. En försäkringsförmedlares arbets-/uppdragsgivare är skyldiga att utan dröjsmål skriftligen inkomma med en anmälan vid misstanke om brott mot lag eller InsureSecs regelverk eller om förmedlaren på annat sätt åsidosatt vad som åligger i tjänsten.

Vad händer sen?

InsureSec gör en bedömning om anmälan ska tas emot av InsureSec eller om den ska avslås. Avslag sker om omständigheterna i anmälan är uppenbart ogrundade eller om det finns något hinder för att Disciplinnämnden fattar beslut i ärendet, t.ex. för att försäkringsförmedlaren inte omfattas av InsureSecs branschregering eller att frågan inte kan bedömas inom ramen för InsureSecs regelverk eller god försäkringsdistributionssed. Vid avslag kan anmälaren begära att InsureSec vänder sig till Disciplinnämnden för beslut om omprövning.

Om anmälan är fullständig så skickas den vidare till Disciplinnämnden. InsureSec kan också välja att vidare undersöka omständigheter i anmälan.

Om anmälan saknar uppgifter som behövs för att InsureSec eller Disciplinnämnden ska kunna ta ställning i frågan kommer du att ges möjlighet att komplettera anmälan. Om en sådan komplettering inte inkommer inom utsatt tid eller om anmälan efter komplettering fortfarande är bristfällig får InsureSec avslå anmälan.

Missnöjd med rådgivningen