InsureSecs branschreglering

InsureSecs branschreglering baseras på frivilliga avtal mellan försäkringsförmedlare – individer och företag - och InsureSec. Avtalet med tillhörande Regelverk är en grundförutsättning för att kunna erhålla licens från InsureSec. Genom avtalet förbinder sig försäkringsförmedlaren att följa lagar, föreskrifter, god sed samt beslut och uttalanden från Disciplinnämnden för försäkringsdistribution.

Syftet med InsureSecs branschreglering är att hjälpa försäkringsförmedlare att agera proaktivt och enhetligt, och bidrar på så vis både till att upprätthålla förtroendet för branschen och till ett utökat kundskydd. Vidare syftar branschregleringen till att kunna utreda och, via Disciplinnämnden för försäkringsdistribution, pröva om ett agerande är förenligt med lagstiftning och god sed.

InsureSecs branschreglering utförs med hjälp av lämplighetsprövningar vid ansökan om licens eller anslutning, utredande arbete och regelefterlevnadskontroller. Beslut i disciplinärenden fattas av Disciplinnämnden för försäkringsdistribution.


Vilka omfattas av InsureSecs branschreglering?

InsureSecs branschreglering omfattar alla de försäkringsförmedlare – individer och företag – som har valt att ingå avtal med InsureSec. Eftersom avtalet är en grundförutsättning för att kunna inneha licens från InsureSec eller kunna ansluta sitt försäkringsförmedlarföretag omfattas alla licensierade försäkringsförmedlare och anslutna försäkringsförmedlarföretag i Rådgivarregistret av ett avtal, och således av InsureSecs branschreglering.

Fördelar med branschreglering

InsureSecs branschreglerande arbete bidrar till att öka den generella kunskapen om vilka krav som ställs på verksamheten och medverkar till att stärka förmedlarnas egna rutiner och processer för regelefterlevnad.

InsureSecs branschreglering och utredningsarbete bidrar även till att försäkringsförmedlare kan använda InsureSecs Regelverk och Disciplinnämndens uttalanden och beslut som vägledande. Detta medför att de på ett tidigt stadium kan identifiera och åtgärda egna risker och brister, kan identifiera och motverka missriktad försäljning och brister som begås på grund av okunskap samt uppmärksammas på och påminnas om vikten av att upprätthålla ett kontinuerligt regelefterlevnadsarbete.